Khalid Muhammad Khalid

Pengantar Penerbit ‘Sirah Sahabat Rasulullah’

Kitab Rijal Haular Rasul (dalam publikasi di situs hasanalbanna.com menggunakan judul Sirah Sahabat Rasulullah, sedangkan dalam terbitan CV Diponegoro Bandung menggunakan judul Karakteristik Perihidup 60 Shahabat Rasulullah), karya Khalid Muhammad Khalid, sangat mengasyikkan untuk dibaca, dikaji dan ditelaah. Penulis telah berhasil membawa pembaca menghayati liku-liku peri hidup para shahabat Rasulullah 15 abad yang lampau, dalam kata-kata yang cukup indah dan menarik.

Penulis kitab ini telah mampu “membacakan” fakta historis dalam bahasa yang mudah difahami dan mempesona, seakan-akan kita berada bersama para shahabat. Pembaca akan memperoleh gambaran yang konkrit tentang kesungguhan berjuang, sikap hidup dan pandangan serta proses pembinaan pribadi para shahabat yang dari hari ke hari ditekuni Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Segala peristiwa yang dihayati para shahabat, secara individual terlukiskan secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran mengenai karakteristik perihidup para pelopor penegak kebenaran dan keadilan di dunia.

Dalam kitab ini ada enam puluh Sahabat yang diungkapkan perihidup dan perjalanan perjuangannya. Sedang perihidup Khalifah empat besar (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ‘Alaihimus Salam) yang mempunyai kedudukan tersendiri, ditulis secara terpisah.

Hal-hal yang biasa dipertanyakan orang dalam usaha mendalami suatu biografi akan terjawab oleh kitab ini, antara lain:

 1. Mush’ab bin Umair: Duta Islam Pertama & Bapak Tauhid
 2. Salman Al Farisi: Pencari Kebenaran
 3. Abu Dzar Al Ghifari : Tokoh Gerakan Hidup Sederhana
 4. Bilal bin Rabah: Muadzin Rasullulah & Lambang Persamaan Derajat Manusia
 5. Abdullah bin Umar: Tekun Beribadah dan Mendekatkan Diri Kepada Allah
 6. Sa’ad bin Abi Waqqash : Singa yang Menyembunyikan Kukunya
 7. Shuhaib bin Sinan : Abu Yahya Pedagang yang Selalu Mendapat Laba
 8. Mu’adz bin Jabal : Cendekiawan Muslim yang Paling Tahu Mana yang Halal dan Mana yang Haram
 9. Miqdad bin ‘Amr : Pelopor Barisan Berkuda dan Ahli Filsafat
 10. Said bin ‘Amir : Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan
 11. Hamzah bin Abdul Mutthalib : Singa Allah dan Panglima Syuhada
 12. Abdullah bin Mas’ud : Yang Pertama Kali Mengumandangkan Al Quran dengan Suara Merdu
 13. Hudzaifah Ibnul Yaman : Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan
 14. Ammar bin Yasir : Seorang Tokoh Penghuni Surga
 15. Ubadah bin Shamit : Tokoh yang Gigih Menentang Penyelewengan
 16. Khabbab bin Arats: Guru Besar Dalam Berqurban
 17. Abu ‘Ubaidah Ibnul Jarrah : Orang Kepercayaan Ummat
 18. Utsman bin Mazh’un : Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi
 19. Zaid bin Haritsah : Tak Ada Orang yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah
 20. Ja’far bin Abi Thalib: Jasmani  Maupun Perangainya Mirip Rasulullah
 21. Abdullah bin Rawahah :Yang Bersemboyan ‘Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau di Atas Ranjang’
 22. Khalid Ibnul Walid: Pedang Allah yang Selalu Terhunus
 23. Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah: Ahli Tipu Muslihat Dari Arab
 24. Umair bin Wahab: Jagoan Quraisy yang Terbaik
 25. Abu Darda’: Ahli Hikmat dan Budiman
 26. Zaid bin Al Khaththab: Rajawali Pertempuran Yamamah
 27. Thalhah bin Ubaidillah: Pahlawan Perang Uhud
 28. Zubair bin Awwam: Pembela Rasullulah
 29. Khubaib bin ‘Adi: Pahlawan Syahid di Kayu Salib
 30. Umair bin Sa’ad: Tokoh yang Tiada Duanya
 31. Zaid bin Tsabit: Penghimpun Kitab Suci Al Qur’an
 32. Khalid bin Sa’id bin ‘Ash: Pasukan Berani Mati Angkatan Pertama
 33. Abu Ayyub Al Anshari: Pejuang di Waktu Senang atau Susah
 34. Abbas bin Abdul Muthalib: Pengurus Air Minum Mekkah dan Medinah
 35. Abu Hurairah: Otaknya Bagai Gudang di Zaman Turunnya Wahyu
 36. Al Barra bin Malik: “Allah dan Surga “
 37. Utbah bin Ghazwan: Lusa Tidak Ada Pejabat Mirip Saya
 38. Tsabit bin Qais: Juru Bicara Rasulullah
 39. Usaid bin Hudhair: Pahlawan Hari Saqifah
 40. Abdurrahman bin Auf: Harta Selalu Datang
 41. Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram: Seseorang yang di Naungi Malaikat
 42. Amr bin Al Jamuh: Dengan Pincangku, Ku Rebut Surga
 43. Habib bin Zaid: Lambang Cintah Kasih dan Pengorbanan
 44. Ubai bin Ka’ab: “Selamat, Ilmu yang Engkau Capai!”
 45. Sa’ad bin Mu’adz: “Kebahagiaan Bagimu Wahai, Abu Umar!”
 46. Sa’ad bin Ubadah: Pembawa Bendera Anshar
 47. Usamah bin Zaid: Kesayangan, Putra Dari Kesayangan
 48. Abdurrahman bin Abi Bakar: Pahlawan Sampai Akhir Hayat
 49. Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash: Tekun Beribadat dan Bertaubat
 50. Abu Sufyan bin Harits: Habis Gelap Terbitlah Terang
 51. Imran bin Hushain: Menyerupai Malaikat
 52. Salamah bin Al ‘Akwa: Pahlawan Pasukan Infanteri
 53. Abdullah bin Zubair: Tokoh Pengejar Mati Shahid
 54. Abdullah bin Abbas: Kyai Umat Kini
 55. Abbad bin Bisyir: Disertai Cahaya Allah
 56. Suheil bin ‘Amar: Kumpulan Orang Terbebas, Kumpulan Pahlawan
 57. Abu Musa Al Asy’ari: Ikhlas, Setelah Itu yang Terjadi Terjadilah
 58. Thufail bin ‘Amr Ad Dausi: Suatu Fitrah yang Cerdas
 59. ‘Amr bin ‘Ash: Pembebas Mesir dari Pasukan Romawi
 60. Salim Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik Pemikul Al Qur’an